Emlak Vergisi  |  Emlak Trakya
 


    Hoş Geldiniz  Bugün 4 Ağustos 2020 Salı Sık Kullanılanlara Ekleyin   |   Ana Sayfanız Yapın

› Ana Sayfa
› Gayrimenkullerimiz
› Emlak Talepleri
› Talep Bırak
› Kıyaslama Listem
› Hakkımızda
› Önemli Bilgiler
› Haberler
› Bize Ulaşın
› MSN Destek
   


 

 

   Gayrimenkule Git..
   Gayrimenkul  No :
  

 Emlak Sektörüne Maliye'den İyi Haber
(14.01.2010)


 İnşaatta Çin Taktiği Uygulanacak
(8.01.2010)


 Konut Fiyatları Yükselecek mi?
(9.01.2010)


 Herkesi Ev Sahibi Yapacak Projeler
(14.01.2010)


 Kiracıysanız Bu Habere Dikkat
(14.01.2010)


 TOKİ'den Yatırımcılara Davet
(11.01.2010)


 Emlak Sektörü 2010'dan Umutlu
(14.01.2010)


 İngilizler, Riva'daki bin dönüm için imar aldı
(4.01.2010)


 İBB, Harbiye Kongre Vadisi'ni kiralıyor
(4.01.2010)


 100 milyon dolara mâl olacak arşiv binasının temeli atılıyor
(4.01.2010)


 İstanbul'a dünyanın en yükseğini yapacağız
(11.01.2010)


 Hastane ve AVM için uygun arsalar ihaleye çıkıyor
(11.01.2010)


 Konut tanıtımı için ilk kez fuar düzenlenecek
(14.01.2010)


 Mardin'e 3 bine yakın yeni konut
(14.01.2010)


 Türkiye genelinde gayrimenkule yönelik büyük bir yatırım iştahı var. İstanbuldan başlayıp sahil kentlerine kadar devam eden bu ilgiyi göz önünde bulundurarak büyük bir araştırmaya giriştik.
(03.08.2009)


 Enflasyon ve piyasa ve mevduat faizlerindeki düşüş bireysel kredi faizlerini de hızla aşağı çekiyor
(03.08.2009)


  Tüm Haberler

  Emlak Vergisi

                                        
                                        
              EMLAK VERGİSİ KANUNU                 
                                        
  Kanun Numarası    : 1319                        
  Kabul Tarihi     : 29/7/1970                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/8/1970 Sayı: 13576            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 9 Sayfa: 2662            
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
       Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız        
      "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"       
              Cilt: 1  Sayfa: 1079               
                                        
    Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara    
         göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
               BİRİNCİ KlSIM                   
               Bina Vergisi                   
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
                Mükellefiyet                   
                                        
  Mevzu:                                   

  Madde 1 - Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu kanun hükümlerine göre
Bina Vergisine tabidir.                             
                                        
  Bina tabiri:                                

  Madde 2 - Bu kanundaki bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek 
karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsar.            
  Bu kanunun uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yazılı bina mütemmimleri de 
bina ile birlikte nazara alınır.                        
  Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp 
çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina sayılmaz.              
                                        
  Mükellef:                                  

  Madde 3 - Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her  
ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder.             
  Bir binaya müşterek mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mü- 
kelleftirler. İştirak halinde mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu 
olurlar.                                    
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
              Muaflık ve İstisnalar                
                                        
  Daimi muaflıklar:                              

  Madde 4 - (Değişik birinci fıkra: 16/10/1981 - 2536/1 md.) Aşağıda yazılı  
binalar, kiraya verilmemek şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır.((a), 
(b) ve (s) fıkraları için kiraya verilmeme şartı aranmaz.)           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) (Değişik: 17/7/1972-1610/1 md.) Katma bütçeli idarelere (Mazbut vakıflar 
dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan
üniversitelere ve Devlete ait binalar;                     
  b) (Değişik: 17/7/1972-1610/1 md.) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler 
ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseselere ait;  
  aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletme binaları;     
  bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletme binaları ve kapalı du- 
rak yerleri;                                  
  c) (Değişik: 17/7/1972 - 1610/1 md.) Köylere ve köy birliklerine ait tarım 
işletme binaları, soğuk hava depoları, içmeler ve kaplıcalar ile bunlar tarafın-
dan köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle işletilen  
hamam, çamaşırhane, değirmenler ve köy odaları;                 
  d) Ordu evleri, askeri gazino ve kantinler ile bunların müştemilatı;    
  e) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait binalar (Kurumlar Vergisine  
tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şar- 
tiyle);                                     
  f) (Değişik: 17/7/1972-1610/1 md.) Kazanç gayesi olmamak şartiyle işletilen 
hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkezleri, sana- 
toryum, prevantoryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi, yetimhaneler, revirler, 
kreşler, kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait   
yurtlar ve işyerleri ile benzerleri;                      
  g) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve  
bunların müştemilatı;                              
  h) Zirai istihsalde kullanılmak şartiyle makina ve alet depoları, zahire  
ambarları, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahal- 
leri, böcekhaneler, serler (seralar) ve benzeri binalarla, işçi ve bekçi bina, 
kulübe ve barakaları;                              
  i) Su ürünleri müstahsillerinin istihsalde kullandıkları ağ ve alet depola- 
rı, kayıkhaneler, denizlerde ve göllerdeki işçi ve balıkçı kulübe ve barakaları;
  (Yukarıda "h" ve "i" fıkralarında yazılı binaların bir kısmı ikamete ve bir 
kısmı da mezkür fıkralarda yazılı maksatlara tahsis edilmiş bulunduğu takdirde 
vergi, yalnız ikamete tahsis olunan kısım için uygulanır.)           
  j) (Değişik: 4/12/1985 - 3239/100 md.) Umuma tahsis edildiği Maliye ve Güm- 
rük Bakanlığınca kabul edilen rıhtım, iskele, dalgakıran ve bunların mütemmim- 
leri ile, demiryolları ve köprü, rampa ve tünel, yeraltı ve yerüstü geçitleri, 
peron alimantasyon tesisleri, iskele ve istasyon binaları ile yolcu salonları, 
cer ve malzeme depoları gibi demiryolu mütemmimleri, Devlet Hava Meydanları   
İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait hava liman ve meydanlarındaki terminal binaları,
teknik blok, hangar, sistemlere ait depo; elektronik, elektrik ve mekanik sis- 
temlere ait laboratuvar ve bakım tesisleri, pist taksirut ve apron sahası ile  
ısı ve enerji santralleri, hidrofor tesisleri, gerek hava liman ve meydanların- 
da ve gerekse uçuş yolları üzerindeki seyrüsefer yardımcı (radar, ILS, VOR, DME,
NDB gibi) tesisleri ile hava yer ve yer muhabere sistemleri (VHF, UHF, HF)   
ve yukarıda belirtilen sistem ve tesislerin mütemmimleri. (Diğer depolar, ant- 
repolar, müstakil lojman ve müstakil idarehane binaları mütemmim sayılmaz);   
                                        
  k) Her nevi su bentları, baraj, sulama ve kurutma tesisleri;         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  l) Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan bi- 
nalar ile elçilerin ikametine mahsus binalar ve bunların müştemilatı (Karşılık- 
lı olmak şartiyle) ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara,  
milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait binalar;     
  m) (Değişik: 8/12/1980 - 2350/1 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti ta- 
nınan vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartiyle); 
  n) Enerji nakil hatları ve direkleri.                    
  o) (Ek: 17/7/1972-1610/1 md.) Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Ge- 
ne Müdürlüğüne tescil edilmiş amatör spor kulüplerine ait binalar (Gelir veya  
Kurumlar Vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmeme-
leri şartiyle);                                 
  p) (Ek: 17/7/1972-1610/1 md.) Tarım kredi, tarım satış kooperatifleri, 1163 
sayılı Kanuna uygun olarak teşekkül eden kooperatifler ve bu kooperatiflerin  
kuracağı kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli  
Kooperatifler Birliğinin ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahip oldukları ken- 
di hizmet binaları.                               
  r) (Ek: 8/12/1980-2350/1 md.) Karşılıklı olmak şartiyle Uluslararası And-  
laşmalar hükümlerine göre azınlık sayılan cemaatlara ait özel okul binaları.  
  s) (Ek: 16/10/1981-2536/1 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel  
Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflara ait binalar.    
  t) (Ek: 21/1/1982 - 2587/1 md.) Tersane binaları (müstakil büro ve müstakil 
lojman binaları hariç.)                             
  u) (Ek: 4/12/1985-3239/100 md.) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında 
bulunan binalar (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile götürü usulde Gelir Vergisine 
tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan binalar hariç olmak 
üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan binalar ile muayyen  
zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.)  
                                        
  Geçici muaflıklar:                             

  Madde 5 - (Değişik: 17/7/1972-1610/2 md.)                  
  a) Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin, 50 000 liradan 
az olmamak üzere vergi değerinin 1/4 ü, inşalarının sona erdiği yılı takibeden 
bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. (1) 
  Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanılması şar- 
tiyle, satınalma veya sair suretle iktisap olunması halinde de yukardaki muaflık
hükmü kalan süre için uygulanır.                        
  Mevcut binalara ilave yapılması halinde, 33 üncü maddenin (1) sayılı bendi- 
ne göre beyan edilen değerden bu kısma isabet eden değer için, yukarda yazılı  
muafiyet aynı şart ve süre ile uygulanır.                    
  Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen veya tamamen mesken olarak kul- 
lanılmaması halinde bu binaya veya daireye tanınmış bulunan muafiyet bu halin  
vukubulduğu yılı takibeden bütçe yılından itibaren düşer.            
  b) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi 
belgesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanun- 
da yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil binaları, inşaları-
                                        
-------------------                               
                                        
(1) Muafiyetle ilgili olarak 24/2/1984 tarih ve 2982 sayılı kanunun 6 ve 9 uncu
   maddelerine bakınız.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
nın sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde turizm müesse- 
sesi belgesinin alındığı yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile 
geçici muafiyetten faydalandırılır.                       
  c) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, 
yıkılan veya kullanılmaz hale gelen veya yangın, su baskını, yer kayması, kaya 
düşmesi, çığ ve benzeri (Deprem hariç) afetlerle zarar görmesi muhtemel yerler- 
deki binaların vergi mükellefleri tarafından afetin vukubulduğu veya afete ma- 
ruz bulunduğunun yetkili kuruluşça tebliği tarihinden itibaren en geç 5 yıl   
içinde afetin vukubulduğu yerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde  
inşa edilen binalar inşalarının sona erdiği yılı, kamu kuruluşlarınca ilgili  
kanunlarına göre inşa olunup hak sahiplerine teslim edilen binalar devredildik- 
leri yılı takibeden bütçe yılından itibaren 10 yıl süre ile geçici muafiyetten 
faydalandırılır. (Bu halde, bu maddenin (a) fıkrası hükmü uygulanmaz.)     
  Şu kadar ki, kamu kuruluşlarınca afet bölgesi olduğu nedeniyle inşaat yasağı
konulan yerlerde yapılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.          
  Muafiyetten faydalanacak mükellefler, İmar ve İskan Bakanlığından veya bu  
Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacak- 
ları bir belgeyi vergi dairesine ibraz etmeye mecburdurlar.           
  d) Fuar, sergi ve panayır yerlerinde inşa edilen binalar (Bu yerlerin açık 
bulunmadığı zamanlarda da kullanılanlar hariç), bu maksada tahsis edildikleri  
süre için vergiden muaftır.                           
  e) Planlama Teşkilatınca tespit ve tayin edilen geri kalmış bölgelerde inşa 
edilen sınai tesisler, inşalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından  
itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.           
                                        
  f) (Ek: 18/5/1987-3365/4 md.) Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük 
sanat sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe  
yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.      
                                        
  Yukarda (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade  
için, mezkür fıkralarda yazılı hallerin vukuunda, keyfiyetin bütçe yılı içinde 
ilgili vergi dairesine bildirilmesi şarttır. Ancak, bu olaylar bütçe yılının  
son üç ayı içinde vukubulduğu takdirde bildirim, olayın vukubulduğu tarihten  
itibaren üç ay içinde yapılır.                         
  Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı ta-  
kibeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe   
yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer. (Köylerdeki inşaat 
için bildirimde bulunulmaz.)                          

  Madde 6 - (Mülga: 4/12/1985-3239/141 md.)                  
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                Matrah ve Nispet                 
                                        
  Matrah:                                   

  Madde 7 - Bina Vergisinin matrahı, binanın bu kanun hükümlerine göre tesbit 
olunan vergi değeridir.                             
  Sabit istihsal tesisatına ait değerler vergi matrahına alınmaz.       
  (Üçüncü ve dördüncü fıkralar Mülga: 17/7/1972-1610/3 md.)          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Nispet:                                   

  Madde 8 - (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/101 md.) Bina Vergisinin 
nispeti binde 5 tir. Meskenlerde bu nispet binde 4 olarak uygulanır. (1)    
  (Değişik: 21/1/1982 - 2587/3 md.) Şu kadar ki, yeniden inşa edilen bina veya
binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz.     
  Yetki:                                   

  Mükerrer Madde 8 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/102 md.)              
  Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturan- 
lardan gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldık-
ları aylıklardan ibaret bulunanların bu meskenlerine ait vergi oranlarını yarı- 
sına kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (1)              
  Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin bizzat oturmaları şartıyla tek meskene  
hisse ile sahip olmaları halinde, hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. 
Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm   
uygulanmaz.                                   
  Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi:                    

  Madde 9 - (Değişik: 17/7/1972 - 1610/5 md.)                 
  Bina vergisi mükellefiyeti;                         
  a) Bu kanun hükümlerine göre mükelleflerin genel beyana davet edildikleri  
tarihi,                                     
  b) Bu kanunun 33 üncü maddesinin 1 - 7 numaralı fıkralarında yazılı vergi  
değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vukubulduğu, 
aynı maddenin 8 numaralı fıkrasında yazılı halde ise mükelleflerin beyana davet 
edildiği tarihi,                                
  c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,                     
  Takibeden bütçe yılından itibaren başlar.                  
  Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaf- 
lık şartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vukubulduğu 
tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer.                 
  Oturulması ve kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yasak   
edilen binaların vergileri, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildiril- 
mesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzerine, bu olayların vukua  
geldiği tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren, bu hallerin devam ettiği 
sürece alınmaz.                                 
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                
               Verginin Tarh ve Tahakkuku            
  Beyan esası:                                

  Madde 10 - (Değişik: 21/1/1982 - 2587/4 md.)                
  Bina Vergisi, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettiri- 
lir.                                      
  Şu kadar ki, mükelleflerin beyan edecekleri değerler Maliye ve Bayındırlık 
bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat 
maliyet bedelleriyle bu Kanunun 20 nci maddesine göre bulunacak arsa veya arsa 
-------------------                               
(1) Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturan- 
   lardan gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından 
   aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların bu meskenlerine ait binde 4 olan 
   bina vergisi oranı 1998 yılı için; 19/3/1998 tarih ve 23291 sayılı Res-  
   mi Gazete'de yayımlanan 6/3/1998 tarih ve 98/10752 sayılı Kararname ile  
   % 50 oranında azaltılarak binde 2'ye indirilmiştir. Önceki yıllara uygu-  
   lanan oranlar için bu Kanunun sonundaki "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİK- 
   LİKLER CETVELİ"ne bakınız.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
payı değeri esas alınarak, 31 nci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hü- 
kümlerinden yararlanılmak suretiyle hesaplanacak maliyet bedelinden düşük ola- 
maz. Düşük beyanda bulunulması halinde, mükellefin beyanı vergi dairesince ma- 
liyet bedeline yükseltilerek tahakkuka esas alınır ve mükellefe bildirilir. Ver-
gi dairesince hesaplanan miktar ile mükellefin beyanı arasındaki farka kusur  
cezası uygulanır.                                
  Geçici ve daimi muafiyetten faydalanacak olanların da beyanname vermeleri  
mecburidir.                                   
  Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki bir mükellefe ait binalar aynı 
beyannamede birleştirilerek beyan olunur.                    
  Verginin tarh ve tahakkuku:                         

  Madde 11 - (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/103 md.) Bina Vergisi  
ilgili belediye tarafından mükellefin beyanı üzerine yıllık olarak tarh ve ta- 
hakkuk ettirilir. Şu kadar ki, bir il veye ilçe hududu içerisinde birden fazla 
belediye olması halinde belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan bina-
lara ait Bina Vergisini tarha yetkili olacak belediye ilgili valiler tarafından 
belirlenir.                                   
  Yapılan bu tarh ve tahakkuku takibeden yıllarda, Bina Vergisi her Bütçe yı- 
lının birinci (Dahil) ayından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır.    
                                        
                 İKİNCİ KISIM                  
                 Arazi Vergisi                 
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Mükellefiyet                  
  Mevzu:                                   

  Madde 12 - (Değişik: 17/7/1972 - 1610/7 md.)                
  Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre 
Arazi Vergisine tabidir.                            
  Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır.    
  Belediye sınırları içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden han- 
gilerinin bu kanuna göre arsa sayılacağı Bakanlar Kurulu kararı ile belli edi- 
lir.                                      
  Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tabiri 
arsaları da kapsar.                               
  Mükellef:                                  

  Madde 13 - Arazi Vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her 
ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler öder.            
  Bir araziye müşterek mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında   
mükelleftirler. İştirak halinde mülkiyette malikler vergiden müteselsilen so-  
rumlu olurlar.                                 
  Mülkiyeti ihtilaflı bulunan arazi için mutasarrıfı bulunmıyan kişiler tara- 
fından ödenen Arazi Vergileri ihtilafın ödeme yapan aleyhine sonuçlanması halin-
de ihtilafla ilgili bulunanların karar tarihinden itibaren bir yıl içerisinde  
başvurmaları şartiyle kendilerine ret ve iade olunur.              
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
                Muaflık ve İstisnalar              
                                        
  Daimi muaflıklar:                              

  Madde 14 - (Değişik birinci fıkra: 16/10/1981 - 2536/2 md.) Aşağıda yazılı 
arazi kiraya verilmemek şartıyla Arazi Vergisinden daimi olarak muaftır. ((a), 
(b) ve (f) fıkralarındaki arazi için kiraya verilmeme şartı aranmaz.)      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) Katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel 
kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait arazi;        
  b) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri  
birlikler veya bunlara bağlı müesseseler tarafından işletilen:         
  aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletmelerine ait arazi; 
  bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmelerine ait arazi;    
  c) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait arazi (Kurumlar Vergisine   
tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şar- 
tiyle);                                     
  d) Yabancı devletlere ait olup gerek elçilik ve konsolosluk binaları gerek-
se elçilerin ikametlerine mahsus binalar yapılmak üzere sahip olunan arazi ve  
arsalar ile bu çeşit binalardan yanan, yıkılanların arsaları (Karşılıklı olmak 
şartiyle) ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki
temsilciliklerine ait arazi ve arsalar;                     
  e) Mezarlıklar.                              
  f) (Ek: 16/10/1981 - 2536/2 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel 
Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflara ait arazi ve arsa- 
lar.                                      
  g) (Ek: 4/12/1985 - 3239/104 md.) Belediye ve mücavir alan sınırları dışın-
da bulunan arazi. (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile götürü usulde Gelir Vergisi-
ne tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan arsa ve arazi  
hariç olmak üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan arazi ile 
arsalar ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazi için bu muafiyet uygulanmaz.)  
                                        
  Geçici muaflıklar:                             

  Madde 15 - (Değişik: 17/7/1972 - 1610/8 md.)                
  Aşağıda yazılı arazi geçici olarak Arazi Vergisinden muaftır. (1)      
  a) Özel kanunlarına göre Devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden  
orman haline getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl;           
  b) Toprak ve topoğrafik özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler  
sebebiyle kültür bitkilerinin yetişmelerini engelleyen araziden; bataklık, tur- 
biyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık ve sair haller dolayısiyle üzerinde tarım
yapılamayan sahaların, ıslah tedbirleriyle yeniden tarıma elverişli hale geti- 
rilmesinde 10 yıl;                               
  c) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlardan gerekli şartları haiz olan ara- 
zide yeniden fidanla dikim veya aşılama veya yeniden yetiştirme suretiyle ağaç- 
lık, meyvalık, bağ ve bahçe meydana getirilmesinde asgari 2 yıl, azami 15 yıl; 
  d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap 
olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi (Sanayici lehine 
tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar).                   
  Geçici olarak muaflıktan istifade için arazinin bu maddede yazılı cihetlere 
tahsis edilmiş olduğunun ilgili vergi dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi 
şarttır. Muafiyetler, arazinin tayin olunan cihetlere tahsis edildiği yılı taki-
beden bütçe yılından başlar. Bütçe yılı içinde bildirim yapılmazsa muafiyet,  
bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde  
bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı
düşer.                                     
                                        
-------------------                               
                                        
(1) Geçici vergi muafiyeti tanınan ağaç, fidan ve benzerlerinin sayısı ile mua- 
  fiyet süreleri için 22/4/1974 tarih ve 7/8147 sayılı Kararnameye bakınız.  
  (R.G.: 12/5/1974 - 14884)                          
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
  (a) ve (b) fıkralarında yazılı muafiyet konusu arazinin bu fıkralarda gös- 
terilen cihetlere tahsis edilmiş olup olmadığının şartları ile (c) fıkrasına  
göre geçici muafiyet verilecek haller, bunların şartları ve muafiyet süreleri  
Tarım ve Orman Bakanlıkları ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin mütalaası   
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belli edilir ve Bakanlar Kurulu kararı  
ile yürürlüğe konulur.                             
                                        
  Arazi vergisinde istisna:                          

  Madde 16 - (Değişik: 21/1/1982 - 2587/5 md.)                
  (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/105 md.) Mükelleflerin bir beledi- 
ye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin (arsalar 
hariç) toplam vergi değerinin 1 000 000 lirası Arazi Vergisinden müstesnadır.  
Bu miktarı üç misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.        
  Bu hükmün tatbikatında mükellef ile eş ve velayet altındaki çocuklara ait  
arazi değerleri toplu olarak nazara alınır.                   
  Bu maddede yazılı istisna, hisseli arazide mükelleflerin hisse miktarları  
ayrı ayrı nazara alınmak suretiyle uygulanır.                  
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                Matrah ve Nispet                 
                                        
  Matrah:                                   

  Madde 17 - Arazi Vergisinin matrahı arazinin bu kanun hükümlerine göre tes- 
pit olunan vergi değeridir.                           
  (İkinci ve üçüncü fıkralar Mülga: 17/7/1972 - 1610/10 md.)         
                                        
  Nispet:                                   

  Madde 18 - (Değişik birinci fıkra 21/1/1982-2587/6 md.) Arazi Vergisinin  
nispeti binde 3 tür.                              
  (Değişik: 4/12/1985-3239/106 md.) Arsalar için vergi nispeti binde 6'dır.  
                                        
  Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi:                    

  Madde 19 - (Değişik: 19/7/1972-1610/12 md.)                 
  Arazi Vergisi mükellefiyeti;                        
  a) Bu kanun hükümlerine göre mükelleflerin genel beyana davet edildikleri  
tarihi,                                     
  b) Bu kanunun 33 üncü maddesinin 1 - 7 numaralı fıkralarında yazılı vergi  
değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vukubulduğu, 
aynı maddenin 8 numaralı fıkrasında yazılı halde ise mükelleflerin beyana davet 
edildiği tarihi,                                
  c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,                     
  Takibeden bütçe yılından itibaren başlar.                  
  Vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyet, 
bu olayın vukubulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer.      
  Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tasarrufu yasak edilen arazinin ver- 
gisi, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesin-
ce re'sen tespit edilmesi üzerine yasaklama tarihini izliyen taksitlerden iti- 
baren bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz.                 
  Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle yanan, yıkılan bina-
ların arsalarına ait vergiler, bu olayların vukua geldiği tarihleri takibeden  
bütçe yılından itibaren iki yıl süre ile alınmaz.                
  Üzerine bina yapılan arsanın Arazi Vergisi mükellefiyeti, inşaatın bittiği 
yılı takipeden bütçe yılından itibaren sona erer.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM               
                Verginin Tarh ve Tahakkuku            
                                        
                                        
  Beyan esası:                                

  Madde 20 - (Değişik: 21/1/1982-2587/7 md.)                 
  Arazi Vergisi, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettiri- 
lir.                                      
  (Değişik: 4/12/1985-3239/107 md.) Şu kadar ki; mükelleflerin arsalar ve ara-
zi ile ilgili olarak beyan edecekleri değerler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonla- 
rınca her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, 
sokak veya değer bakımından farklı bölgeler, arazide her il veya ilçe için ara- 
zinin cinsi (Kıraç, taban ve sulak) itibariyle takdir olunan birim değerlere gö-
re hesaplanan miktardan düşük olamaz. Düşük beyanda bulunulması halinde, mükel- 
lefin beyanı vergi dairesince birim değere göre hesaplanan miktara yükseltilerek
tahakkuka esas alınır ve mükellefe bildirilir. Vergi dairesince hesaplanan mik- 
tar ile mükellefin beyanı arasındaki farka kusur cezası uygulanır.       
  (Değişik: 4/12/1985-3239/107 md.) İkinci fıkra hükmü, turistik bölgelerdeki 
cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgelerde ilgili valilerce tespit  
edilecek pafta, ada veya parseller için yapılacak takdirler hakkında da tatbik 
edilir.                                     
  Geçici ve daimi muafiyetten faydalanacak olanların da beyanname vermeleri  
mecburidir.                                   
  Ancak Devlete ait arazi için beyanname verilmez.              
  Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki bir mükellefe ait arazi bir be- 
yannamede, arsalar ise ayrı bir beyannamede birleştirilerek beyan olunur.    
                                        
  Verginin tarh ve tahakkuku:                         

  Madde 21 - (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985-3239/108 md.) Arazi Vergisi il-
gili belediye tarafından mükellefin beyanı üzerine yıllık olarak tarh ve tahak- 
kuk ettirilir. Şu kadar ki, bir il veya ilçe hududu içerisinde birden fazla be- 
lediye olması halinde belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan araziye
ait Arazi Vergisini tarha yetkili olacak belediye ilgili valiler tarafından be- 
lirlenir.                                    
  Yapılan bu tarh ve tahakkuku takibeden yıllarda Arazi Vergisi her bütçe yı- 
lının birinci (Dahil) ayından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır.    
                                        
                   ÜÇÜNCÜ KISIM               
              Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler         
                                        
                   BİRİNCİ BÖLÜM               
  Muaflık ve istisna hükümlerinin bu kanunda yer alması esası:        

  Madde 22 - (Değişik: 17/7/1972-1610/14 md.)                 
  Bina ve Arazi Vergileri ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri bu kanuna  
eklenmek veya bu kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.       
                                        
  Beyanname verme süresi:                           

  Madde 23 - (Değişik: 17/7/1972-1610/15 md.)                 
  Emlak Vergisi ile ilgili olarak;                      
  a) (Değişik: 8/12/1980-2350/4 md.) Bina, arsa ve araziler için 4 yılda bir 
defa (Bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 yıla kadar indirilebilir) olmak üzere
verilecek beyannameler, Maliye Bakanlığınca mükelleflerin genel beyana davet  
edildikleri tarihi takibeden bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,   
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Yeni inşa edilen binalara ait beyannameler, inşaatın sona erdiği veya  
inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kul-
lanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde,                  
  c) Bu kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi de- 
ğerini tadil eden sebeplerin doğması halinde beyannameler, değişikliğin vukubul-
duğu bütçe yılı içerisinde.                           
  d) Bu kanunun 33 üncü maddesinin 8 numaralı fıkrasında yazılı vergi değerini
tadil eden sebeplerin doğması halinde beyannameler, Maliye Bakanlığınca yapıla- 
cak beyana davet tarihini takibeden bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs ayların- 
da,                                       
  Emlakin bulunduğu yerdeki ilgili vergi dairesine verilir.          
  (b), (c) ve (d) fıkraları gereğince beyanname verenler de Maliye Bakanlığın-
ca yapılacak genel beyana davet tarihini takibeden bütçe yılının Mart, Nisan ve 
Mayıs aylarında yeniden beyanda bulunmaya mecburdurlar.             
  (Değişik: 30/5/1985-3208/4 md.) (a) fıkrasında yazılı beyanname verme süre- 
sini Ağustos ayı sonuna kadar uzatmaya ve genel beyan dolayısıyla vergi dairele-
rine verilecek emlak vergisi beyannamelerini iki ay önceden kabul etmeye Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.                         
  (b) ve (c) fıkralarında yazılı haller bütçe yılının son üç ay içinde vuku- 
bulduğu takdirde beyanname, olayın vukubulduğu tarihten itibaren üç ay içinde  
verilir.                                    
  Maliye Bakanlığı genel beyanların yapılacağı süre içerisinde mükelleflerin 
beyanname verme tarihlerini tespit etmek hususunda vergi dairelerine yetki vere-
bilir.                                     
                                        
  Beyannamelerin şekli ve muhtevası:                     

  Madde 24 - (Değişik: 17/7/1972-1610/16 md.)                 
  Vergi dairesine verilecek Emlak Vergisi beyannamelerinin şekli ve muhtevası 
Maliye Bakanlığınca tertip ve tanzim olunur.                  
  Beyannamede mükellefin adı, soyadı (Tüzel kişilerde unvanı), adresi, mükel- 
lefiyete giriş sebebi ve yılı ile birlikte asgari aşağıdaki bilgiler gösterilir:
  a) Bina Vergisi bayannamesinde; binanın yeri, inşaatın nev'i, inşa tarihi, 
arsanın büyüklüğü (Metrekare), kullanış tarzı, getirebileceği yıllık gayrisafi 
kirası ve rayiç bedeli (Vergi değeri) (Bir çatı altında, bulunup da kullanış  
tarzı veya kapıları ayrı olan konut veya işyeri birimlerinin vergi değerleri ay-
rı ayrı gösterilir.)                              
  b) Araziye ait beyannamede; arazinin yeri, cinsi, büyüklüğü (Dönüm, metreka-
re), yapılan tarımın nev'i, getirebileceği yıllık gayrisafi hasılat tutarı ve  
rayiç bedeli (Vergi değeri),                          
  c) Arsalara ait beyannamede; arsanın yeri, büyüklüğü (Metrekare) ve rayiç  
bedeli (Vergi değeri.)                             
                                        
  Köylerde yapılacak beyan:                          

  Madde 25 - (Değişik: 4/12/1985-3239/109 md.)                
  Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan bina ve arazi ile Emlak  
Vergisinden muaf olmayan bina ve arazi hariç olmak üzere, köylerde bulunan bina 
ve araziye ilişkin beyanlar sözlü veya yazılı olarak ilgili muhtarlıklara yapı- 
lır. Sözlü veya yazılı olarak yapılan beyanlar, şekli ve muhtevası Maliye ve  
Gümrük Bakanlığınca tespit olunacak bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine ge-
çirildikten sonra özel yeri mükellefi imza ettirilir. Beyan esnasında köyde bu- 
lunmayanların köy muhtarına gönderecekleri yazılı ve imzalı beyanların bu def- 
terlere eklenmesiyle yetinilir.                         
                                       * 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Birinci fıkra kapsamına giren yerlerde bulunup;               
  a) Ek süre sonuna kadar beyan edilmeyen,                  
  b) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı haller   
sebebiyle beyanı gereken,                            
  Bina ve arazinin beyanının beyanname ile yapılması mecburidir.       
  İl ve ilçe merkezi olmayan beldelerde, köy muhtarlıklarına ait yetkiler be- 
lediye başkanlıklarınca kullanılır.                       
  Sözü geçen defter, varsa müsbit evrakla birlikte ek sürenin bitiminden iti- 
baren 15 gün içinde muhtarlar tarafından ilgili belediyelere imza karşılığında 
teslim olunur.                                 
  Bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine yazdırılmak suretiyle beyan edile- 
cek bina ve arazi hakkında bu Kanunun 10 ve 20 nci maddelerinin son fıkraları  
hükümleri uygulanmaz.                              
  Muhtar ve ihtiyar kurulunun görevleri:                   

  Madde 26 - (Değişik birinci fıkra: 17/7/1972 - 1610/18 md.) Muhtar ve ihti- 
yar kurulu, mükelleflerin beyanlarını ilgili defterlerde tespit ettikten sonra 
kendileri de bu beyanların doğruluğunu (Kira bedelleri ve vergi değerleri hariç)
tasdik ederler ve ayrıca bina ve arazi kıymet beyanı defterine kaydettirilmiyen 
bina ve araziyi, mükelleflerin ismi ve biliniyorsa adresi ile birlikte vergi  
dairesine bildirirler.                             
  (Değişik:8/12/1980 - 2350/5 md.) Bu Kanunda yazılı işler karşılığında;Maliye
Bakanlığınca tespit edilen esaslar dahilinde ve yılda fert başına 750 lirayı  
geçmemek üzere köy muhtarlarına ve ihtiyar kurulu üyelerine ücret verilebilir. 
  Ek süreler içinde beyanname verilmesi:                   

  Madde 27 - (Değişik birinci fıkra: 17/7/1972 - 1610/19 md.) Emlak Vergisi  
beyannamelerinin süresi içinde verilmemesi halinde, bu sürenin sonunda başlıya- 
rak iki ay beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse, vergi zıyaı olmamış  
sayılır.                                    
  (İkinci fıkra Mülga: 8/12/1980 - 2350/6 md.)                
  İştirak halinde ve müşterek mülkiyette beyanname verilmesi:         

  Madde 28 - İştirak halinde mülkiyette mükellefler müşterek imzalı bir beyan-
name verebilecekleri gibi münferiden de beyanda bulunabilirler.         
  Müşterek mülkiyet halinde ise beyanname münferiden verilir.         
  Müşterek ve iştirak halinde mülkiyetin konusunu teşkil eden gayrimenkul için
kesinleşen vergi değeri bütün mükellefler bakımından geçerli olur ve gerekli  
düzeltme yapılır.                                
  İştirak halinde mülkiyette, münferiden beyanname verildiği takdirde beyan  
edilen vergi değerleri üzerinden hissedarların adedine göre ayrı ayrı tarh ve  
tahakkuk yapılır.                                
  Vergi değeri:                                

  Madde 29 - Vergi değeri, Emlak Vergisinin mevzuuna giren bina ve arazinin  
rayiç bedelidir.                                
  Rayiç bedel,bina ve arazinin beyan tarihindeki normal alım satım bedelidir. 
  Arazi ve bina ile ilgili normal alım bedelinin tayininde bu kanunun 31 inci 
maddesine göre hazırlanacak tüzükte belirtilecek normlar nazara alınır.     
  Tarım arazisinin vergi değerinin tespitinde ise arazinin (Arsalar hariç) ve-
rim gücü de nazara alınır. Verim gücünün hangi hallerde nazara alınacağı Tüzükte
belirtilir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ödeme sÜresi:                                

  Madde 30 - (Değişik: 17/7/1972 - 1610/20 md.)                
  Emlak Vergisi birinci taksidi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksidi
Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.             
  (İkinci fıkra Mülga: 4/12/1985 - 3239/141 md.)               
  Maliye Bakanlığı ödeme aylarını, bölgelerin özelliklerine göre değiştirebi- 
lir.                                      
  Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina  
arsa ve arazinin vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil 
olunur. 9 ve 19 uncu madde hükümleri saklıdır.                 
  Kısıtlamanın kaldırılması halinde, kaldırılma tarihini takibeden bütçe   
yılından itibaren emlakin vergisi, tüm vergi değeri üzerinden ödenir.      
  Kısıtlamanın devam ettiğı sürede tecil edilen verginin 9/10 u bina, arsa ve-
ya arazinin satılması, istimlaki veya hibe yoluyla ahara devir ve temliki    
halinde, tahsilat zamanaşımına uğramamış olanları muaccel hale gelir.      
  (Değişik: 8/12/1980 - 2350/7 md.) Kanunla ve diğer mevzuatla yapılan    
kısıtlamaların neler olduğu, süresi, tevsiki ve kısıtlama koyan kamu      
organlarının görevleri ve sorumlulukları Maliye Bakanlığınca, Milli Eğitim,   
İmar ve İskan ve İçişleri Bakanlıklarının mütalaaları alınarak hazırlanacak bir 
yönetmelikle tanzim olunur.                           
  (Değişik: 4/12/1985 - 3239/110 md.) Devir ve ferağı yapılan bina ve arazi- 
nin, devir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Ver- 
gisinin ödenmesinden devreden devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar. Devrala-
nın mükellefe rücu hakkı saklıdır. Tapu daireleri devir ve ferağ işlemini, işle-
min yapıldığı ayı takip eden ayın 15'inci günü akşamına kadar ilgili belediyele-
re bildirir.                                  
  Vergi dairesince yapılacak işlem:                      

  Madde 31 - (Değişik: 17/7/1972 - 1610/21 md.)                
  (Birinci fıkra Mülga: 4/12/1985 - 3239/141 md.)               
  Vergi değerlerinin takdirinde şehir ve köylerin tabii, iktisadi ve bölgesel 
şartlarına göre nazara alınacak piyasa bedeli, maliyet bedeli, kira veya yıllık 
istihsal değeri gibi normlar ile uyulacak usul ve esaslar, mükelleflerden ve  
üçüncü şahıslardan istenecek bilgiler tüzükte belirtilir.            
  (Üçüncü ve dördüncü fıkralar Mülga: 4/12/1985 - 3239/141 md.)        
  Beyanname verilmemesi halinde yapılacak işlem:               

  Madde 32 - (Değişik: 4/12/1985 - 3239/111 md.)               
  Ek süreye rağmen beyanname verilmez ise, vergi bu Kanun hükümlerine göre  
idarece tarh edilir.                              
  Beyannamesini ek süreye rağmen vermeyen mükellefler adına ağır kusur cezası 
 kesilir.                                    
  Vergi değerini tadil eden sebepler:                     

  Madde 33 - Vergi değerini tadil eden sebepler aşağıda gösterilmiştir:    
  1. Yeni bina inşa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör 
veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir.)          
  2. (Değişik: 17/7/1972-1610/23 md.) Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle
veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen harabolması veya binada mevcut asansör 
veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması;          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3. Bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın  
ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibl ticaret ve 
sanat icrasına mahsus mahaller haline kalbedilmesi, (Bu hükmün uygulanmasında  
bir apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve tadil sebebi, yalnız kullanış  
tarzı tamamen veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur.)        
  4. Arazinin hal ve heyetinde değişiklik olması:               
  a) Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilme- 
si;                                       
  b) Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya 
gelmesi;                                    
  c) Tarım yapılan bir arazinin tabii bir afet veya arıza sebebiyle veya sair 
sebepler yüzünden tarıma elverişsiz hale gelmesi.                
  d) Tarım yapılmıyan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi,     
  e) Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi.       
  5. Bir binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik durumundan çık-
ması veya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna girmesi.         
  6. Bir bina veya arazinin takvim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin de- 
ğişmesi (Araziden bir kısmının istimlak edilmesi de ifraz hükmündedir.)     
  7. Müteaddit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi ve-
ya müteaddit hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştiril-
mesi.                                      
  8. (Ek: 17/7/1972 - 1610/23 md.) Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, ka- 
saba veya köyün tamamında devamlı olmak üzere bina veya arazinin değerlerinde  
% 25 i aşan oranda artma veya eksiltme olması;                 
  (Son fıkra Mülga: 17/7/1972-1610/23 md.)                  

  Madde 34 - (Mülga: 8/12/1980 - 2350/6 md.)                 
  Kaçakçılık cezasının uygulanmayacağı:                    

  Madde 35 - (Değişik:21/1/1982 - 2587/9 md.)                 
  Bu Kanunun tatbikatında Vergi Usul Kanununun Kaçakçılık cezaları ile ilgili 
hükümleri uygulanmaz.                              
                                        
                Çeşitli Hükümler                 
                                        
  Köy kıymet beyanı defterlerinin doldurulmasına yardım:           

  Madde 36 - (Değişik: 4/12/1985 - 3239/112 md.)               
  İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde, tespit edeceği esaslar dahilin-
de köy kıymet beyanı defterlerinin doldurulması sırasında köy muhtarlarına yar- 
dımda bulunabilir.                               
  Usul hükümleri:                               

  Madde 37 - (Değişik: 4/12/1985 - 3239/113 md.)               
  Bu Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu Kanuna göre alınacak vergiler 
hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.                    
  Bu Kanunda geçen "Vergi dairesi"tabiri, belediyeleri ifade eder.      
  Bu Kanunun uygulanmasında, Vergi Usul Kanununun vergi inceleme yetkisi hariç
olmak üzere;                                  
  1. Belediye gelir şube müdürü, gelir şube müdürü olmayan yerlerde belediye 
hesap işleri müdürü, hesap işleri müdürü olmayan yerlerde muhasebeci, vergi da- 
iresi müdürü sıfat ve yetkisini haizdir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2. Vergi Usul Kanununda mahallin en büyük mal memuruna verilmiş görev ve  
yetkiler, belediye başkanları tarafından kullanılır.              
  Vergi hasılatından verilecek paylar:                    

  Madde 38 - (Değişik: 20/7/1971-1446/2 md.)                 
  Bir Vergi Dairesi faaliyet bölgesi içindeki Emlak Vergisi hasılatından o  
bölgede bulunan Belediyelere ve İl Özel İdaresine aşağıdaki esas ve ölçülere gö-
re pay verilir,                                 
  Vergi hasılatının:                             
  1. % 45 i Belediyelere,                           
  2. % 35 i İl Özel İdaresine,                        
  ödenir.                                   
  Ancak, İl özel İdaresine ayrılan payın % 3 ü kesilerek Köy İdareleri sermaye
payı olarak İller Bankasına verilir.                      
  Vergi Dairesi faaliyet bölgesinde birden fazla Belediye bulunması halinde  
Belediyelere ait pay son nüfus sayımındaki nüfus miktarlarına göre belediyelere 
dağıtılır.                                   
  Vergi hasılatından verilecek paylar, her ayın sonu itibariyle hesaplanıp  
müteakip ayın sonuna kadar adı geçen idarelere ödenir. (1)           
  Verginin dağılımı:                             

  Mükerrer Madde 38 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/114 md.)             
  Belediyeler tarafından tahsil edilen Emlak Vergisinin % 15'i il özel idare- 
leri payı, 27/6/1984 gün ve 3030 sayılı Kanunun uygulandığı şehirlerde il özel 
idareleri payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın % 20'si büyük şehir belediyesi 
payı olarak ayrılır.                              
  İl özel idareleri ve büyük şehir belediyesi payı olarak ayrılan miktarlar  
tahsil edildiği ayı takip eden ayın son günü akşamına kadar ilgili il özel ida- 
releri ile büyük şehir belediyelerine ödenir.                  
  Kesirler:                                  

  Madde 39 - (Değişik: 30/5/1985 - 3208/5 md.)                
  Emlak Vergisinin hesaplanmasında on liraya kadar olan vergi kesirleri atı- 
lır.                                      
  Bina ve arazi vergilerinde zamanaşımı süresinin başlangıcı:         

  Madde 40 - (Değişik:8/12/1980-2350/11 md.)                 
  Beyan dışı kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarında zamanaşımı, bu bina 
ve arazinin beyan edilmediğinin idarece öğrenildiğı tarihi takip eden yılın ba- 
şından itibaren başlar.                             
               İKİNCİ BÖLÜM                   
               Son Hükümler                   
  Kaldırılan hükümler:                            

  Madde 41 - (Değişik birinci fıkra: 20/7/1971 - 1446/3 md.) Aşağıda yazılı  
kanunlarla diğer kanunlardaki bu kanuna uymıyan hükümler 1/3/1972 tarihinden  
itibaren yürürlükten kaldırılmıştır :                      
-----------------------                             
(1) Bu maddenin belediye ve il özel idarelerine pay verilmesine ait hükümleri  
  ile bu kuruluşlara genel bütçe gelirlerinden pay verilmesine ilişkin diğer 
  hükümleri 2/2/1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile kaldırıl-
  mıştır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  1. 4/7/1931 tarihli ve 1837 sayılı Bina Vergileri Kanunu ile 1996, 2413,  
2870,2898,4873, 5648, 5649, 6256, 206, 309, 177, 491, 496 sayılı Kanunlar ile ek
ve tadilleri ve 1454 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 3202 sayılı Kanunun 5453
sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin (b) fıkrası, 2871 sayılı Kanunun 2, 3 
ve 4 üncü ve 4040 sayılı Kanunun 489 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddeleri  
ile 5237 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5419 Sayılı Kanunun 3 üncü maddeleri,     
  2. 27/6/1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu ile 2567,3585,   
3726,4699,5650, 6255, 483 sayılı Kanunlar ile ek ve tadilleri ve 3116 sayılı Ka-
nunun 5653 sayılı Kanunla değişik 86 ncı maddesinin arazi vergisi muafiyeti ile 
ilgili hükmü ve 3653 sayılı Kanunun 7 nci maddesi,               
  3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 50, 51, 53, ila 62, 77 ve 78 inci madde- 
leri,                                      
  4 - (Ek:17/7/1972 - 1610/ 24 md.; Değişik: 25/8/1977-2104/1 md.)Özel kanun- 
ların bina ve arazi vergilerine ilişkin muaflık ve istisna hükümleri (31/5/1963 
tarihli ve 244 sayılı Kanun gereğince yapılan milletlerarası antlaşmalarla tanı-
nan muaflık ve istisna hükümleri ile, 11/7/1972 tarihli ve 1606 sayılı Kanunla 
tanınan muaflık hükümleri saklıdır.)                      

  Ek Madde 1 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/115 md.)                 
  Mahalli idarelerce tahsil edilen vergi, resim, harç ve paylara ilişkin yurt 
dışı danışmanlık hizmetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yürütülür. Bu hizmet- 
lerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca    
belirlenir.                                   

  Geçici Madde 1 - Bu kanunun 5 inci maddesinin (a) ve (b) fıkralarındaki ge- 
çici muaflık hükümleri gerek bu kanunun yürürlüğü tarihinden önce muaflıktan  
faydalanmamış binalar hakkında, gerekse 6188 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 
1837 sayılı Kanunun 206 ve 491 sayılı kanunlarla değişik 4 üncü maddesi gereğin-
ce geçici muafiyet almış binalar hakkında da, bu binaların inşalarının sona er- 
diği yılı takibeden 10 yıllık devrenin 1/3/1972 tarihinden sonra kalan kısmı  
için uygulanır. (Ancak, 1/3/1972 tarihine kadar tarhi gereken bina, buhran   
ve savunma vergileri, mezkür tarihe kadar mer'i olan kanun hükümlerine göre   
tarh. tahakkuk ve tahsil olunur.) (1)                      
  1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu ile ek ve tadilleri gereğince tanınan geçi-
ci muafiyetler saklıdır.                            

  Geçici Madde 2 - (Değişik: 20/7/1971 - 1446/4 md.)             
  1971 bütçe yılı sonuna kadar olan dönemlerle ilgili tarh, tahakkuk, tahsil 
ve diğer işlemlerin Bina, Arazi, İktisadi Buhran ve Savunma Vergisi Kanunları  
ile Vergi Usul Kanunu ve bunların ek ve tadilleri ve 1454 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesi ile 3202 sayılı Kanunun 5453 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin  
(b) fıkrası, 5237 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve 2871 sayılı Kanunun 2, 3 ve 
4 üncü maddeleri hükümleri gereğince Özel İdareler tarafından yapılmasına devam 
olunur.                                     
  Şu kadar ki, 1971 bütçe yılına ait Bina, İktisadi Buhran ve Savunma Vergisi 
ile Arazi Vergisi mükellefiyeti, 1/3/1971 tarihinden itibaren başlar ve bu ver- 
giler 1971 yılının Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte öde- 
nir.                                      
-----------------------                             
(1) Bu hükümdeki "1/3/1971 ve 28/2/1971" tarihleri, 20/7/1971 tarih ve 1446 sa- 
  yılı Kanunun 4 üncü maddesiyle "1/3/1972" olarak değiştirilmiş ve metne   
  işlenmiştir.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 3 - 28/2/1971 tarihine kadar ki dönemlere ait olarak tahakkuk 
edip de bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bina, buhran,
savunma ve arazi vergisi borçlarının kanunun meriyetinden itibaren geçecek ilk 
2 nci ay sonuna kadar tamamını ödeyenlerin, vergi cezası ve gecikme zamlarının 
% 90 ı,2 nci iki ay sonuna kadar tamamını ödeyenlerin vergi cezası ve gecikme  
zamlarının % 80 i ve 3 üncü iki ay sonuna kadar tamamını ödeyenlerin vergi ceza-
sı ve gecikme zamlarının % 70 i affedilir.                   
  Bu devreye taallük eden vergilerden ihtilaflı bulunanlar (Kanunun meriyetin-
den sonra ihtilaflı hale gelenler dahil) ödeme süresinin başladığı tarihten iti-
baren ikişer aylık süreler içerisinde tamamen ödendikleri takdirde 1 inci fıkra-
da açıklandığı nispette aftan faydalanırlar.                  

  (Geçici Madde 4 - 1970 yılında emlak vergisinin uygulanmasiyle ilgili her  
türlü giderlere harcanmak üzere 1970 yılı Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı kıs- 
mının 14.000 inci bölümüne 14.496 numaralı (Diğer giderler) maddesine gerekli  
ödeneği kaydetmeye veya bu tertibe aynı maksatla ödenek aktarmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir.                                   

  Geçici Madde 5 - (Mülga: 11/12/1981-2562/28 md.)              

  Geçici Madde 6 - (Ek: 20/7/1971 - 1446/5 md.)                
  1971 bütçe yılı içerisinde Emlak Vergisi Kanununun 5 ve 15 inci maddeleri  
hükümlerine göre yapılacak bildirimler ile 23 üncü maddesi gereğince verilecek 
beyannameler bir defaya mahsus olmak üzere 1972 bütçe yılının Mart,Nisan ve   
Mayıs aylarında verilir ve yapılan bu beyan ve bildirimlere istinaden tarh ve  
tahakkuk ettirilecek vergilere ait mükellefiyet 1972 bütçe yılı başından itiba- 
ren başlar.                                   
  Köylerde yapılacak beyanlar hakkında da yukardaki hüküm uygulanır.     
  Bu maddede yazılı beyan süresini bir misline kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı
yetkilidir.                                   

  Geçici Madde 7 - (Ek: 20/7/1971 - 1446/6 md.)                
  1971 yılında Emlak Vergisinin uygulanması ile ilgili her türlü giderlere  
harcanmak üzere 1971 yılı Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı kısmının ilgili bölüm
ve maddelerine gerekli ödeneği kaydetmeye veya bu tertiplere aynı maksatla öde- 
nek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.                     

  Geçici Madde 8 - (Ek: 20/7/1971 - 1446/7 md.)                
  1971 bütçe yılında Savunma Vergisi Kanununa göre tahsil edilip Hazineye ya- 
tırılacak miktar Gelir Bütçesinin 55 000 Servet ve Servet Transferleri Üzerinden
Alınan Vergiler bölümünün 55 100 Emlak Vergisi maddesine gelir kaydolunur.   

  Geçici Madde 9 - (Ek: 17/7/1972 - 1610/25 md.)               
  20/7/1971 tarihli ve 1446 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü saklıdır.   

  Geçici Madde 10 (Ek: 17/7/1972-1610/25 md.)                 
  Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra beyanname verme süresi Maliye    
Bakanı tarafından altı ay daha uzatılabilir. Bu süre içerisinde mükellefler   
dilerlerse yeniden beyanname verebilirler. Bu uzatma süresi kullanılmadığı tak- 
dirde,1319 sayılı Kanun hükümlerine müsteniden beyanda bulunan mükellefler adına
yapılan tarhiyat, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden beş yıl içinde 
idarece düzeltilir. Fazla ödenen vergiler ret ve iade olunur.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 11 - (Ek: 8/12/1980 - 2350/12 md.)               
  1982 Bütçe Yılına rastlayan Emlak Vergisi genel beyan dönemi, 1980 Bütçe Yı-
lına alınmış olup, müteakip genel beyanda bulunma süresi; 1980 yılı başlangıç  
kabul edilmek suretiyle, bu Kanunun 23 ncü maddesindeki esaslara göre hesapla- 
nır.                                      
  1980 Yılı Bütçe Kanununun 10/E maddesine göre, Maliye Bakanlığınca aynı yıl 
yapılan beyana davet, bu Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılmış genel beyana  
davet hükmündedir. Mezkür hükmün kapsamı dışında kalan yerlerdeki mükelleflerin 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği ayı takip eden 3 aylık süre içinde genel beyana da-
vetleri ve genel beyanda bulunmaları sağlanır.                 
  1980 Yılı Bütçe Kanununun 10/E maddesine göre yapılan beyana davet üzerine 
29/8/1980 tarihine kadar ve bu tarihi takip eden 2 aylık ek süre içinde beyanda 
bulunan mükellefler, 1981 yılının Ocak ayı sonuna kadar daha önce beyan ettikle-
ri vergi değerlerini yükseltici yönden yeniden beyanda bulunabilirler. Bu beyan-
lar da genel beyan hükmünde kabul edilir.                    
  Yukarıdaki esaslara göre beyanda bulunan mükelleflere Emlak Vergisi Kanunu- 
nun 27 nci maddesinde belirtilen 2 aylık ek süre tanınmaz.           

  Geçici Madde 12-(Ek: 8/12/1980 - 2350/12 md.)                
  Emlak Vergisi Kanununun 4 ncü maddesine bu Kanunla eklenen (r) fıkrasında  
belirtilen binalar için 1972 yılından itibaren tarh ve tahakkuk ettirilen Emlak 
Vergileri ile bunlara bağlı zam ve cezalardan bu Kanunun yürürlük tarihinde he- 
nüz tahsil edilmemiş bulunanları terkin olunur.                 

  Geçici Madde 13 - (Ek: 8/12/1980 - 2350/12 md.)               
  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun uygulanmaya başladığı tarihten önceki  
dönemlere ilişkin olarak il özel idarelerince tarh ve tahakkuk ettirilip henüz 
tahsil edilmemiş olan bina, arazi ve buna müteferri diğer vergi ve resimler ile 
ceza ve gecikme zamları tahsil edilmez. İdari ve mali yargı organlarındaki uyuş-
mazlıklar geri alınır, cebri kovuşturmaya ilişkin her türlü işlem kaldırılır.  

  Geçici Madde 14 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/116 md.)              
  Bakanlar Kurulu, ödenecek Emlak Vergisi miktarını ilgili belediye      
meclislerinin kararı ve belediye başkanının teklifi üzerine, mahalleler,köyler 
veya cadde, sokak yahut değer bakımından farklı bölgeler itibariyle birlikte ve-
ya ayrı ayrı olmak üzere 1986 yılı için % 40'tan, 1987 yılı için % 20'den fazla 
olmamak üzere indirebilir.                           
  Bakanlar Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, belediye meclislerinin kararı ve 
belediye başkanlarının talebi olmadan ödenecek Emlak Vergisi miktarını Türkiye 
genelinde 1986 yılı için % 40'tan, 1987 yılı için % 20'den fazla olmamak üzere 
indirebilir.                                  

  Geçici Madde 15 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/116 md.)              
  1/1/1986 tarihinden önceki dönemlerde meydana gelen vergiyi doğuran olaylar 
sebebiyle bu tarihe kadar beyan edilmiş bina ve araziye ait Emlak Vergisinin  
tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerine Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı vergi  
dairelerince devam olunur. 1/1/1986 tarihine kadar beyannamesi verilmemiş bina 
ve araziye ait tarh,tahakkuk ve tahsil işlemleri ilgili belediyeler tarafından 
yapılır.                                    

  Geçici Madde 16 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/116 md.)              
  a) 1980 ila 1982 dönemlerine ait olup 1/1/1986 tarihine kadar beyannamesi  
verilmemiş olan ve idarece tarh işlemi sonuçlanmamış bulunan bina ve arsalar  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
hakkında 1983 yılında uygulanan bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri 
ile arsalara ait asgari ölçüde birim değerleri,                 
  b) 1980 ile 1985 dönemlerine ait olup 1/1/1986 tarihine kadar beyannamesi  
verilmemiş olan ve idarece tarh işlemi sonuçlandırılmamış bulunan arazi hakkında
1986 yılında uygulanacak asgari ölçüde arazi birim değerleri,          
  uygulanır.                                 

  Geçici Madde 17 - (Ek: 18/5/1987-3365/5 md.)                
  Bu Kanunun 5 inci maddesinin (f) fıkrasındaki geçici muafiyet,daha önceki  
yıllarda inşaatı biten binalar için inşaatın bittiği yılı takip eden yılın ba- 
şından itibaren hesaplanır ve kalan süre kadar uygulanır.            
  Bu maddede yer alan geçici muafiyete tabi binaların 1987 yılına ait emlak  
vergileri terkin, tahsil edilmiş bulunanlar red iade olunur.          
  Yürürlük ve yürütme:                            

  Madde 42 - Bu Kanun 1/3/1971 tarihinde yürürlüğe girer.           

  Madde 43 - Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür.                 
                    *                    
                   * *                    
  29/7/1970 TARİH VE 1319 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER:   
  1 - 21/1/1982 tarih ve 2587 sayılı Kanunun geçici maddeleri:        

  Geçici Madde 1 - Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ek süreden
sonra ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen beyannameler üzerine 
geç beyanda bulunmaktan dolayı değerleme işlemi yapılmaz.            
  Ayrıca, bu Kanunun yürürlük tarihine kadar herhangi bir şekilde emlak vergi-
si beyannamesi vermemiş olanlara 1/6/1982 tarihine kadar ek beyanname verme sü- 
resi tanınmıştır. Bu tarihe kadar beyanname verenler hakkında geç beyanda bulun-
maktan dolayı değerleme işlemine başvurulmaz.                  

  Geçici Madde 2 - 6830 sayılı İstimlak Kanununda değişiklik yapılıncaya ka- 
dar, bu Kanuna göre yapılacak kamulaştırmalarda ödenecek kamulaştırma karşılık- 
ları, kamulaştırma tarihinden önce malik tarafından bildirilen ve emlak vergisi-
ne esas olan son vergi beyan değerini geçemez. Ancak son vergi beyan tarihinden 
kamulaştırma tarihine kadar bir yıldan fazla bir süre geçmişse, geçen süre için-
de Ticaret Bakanlığınca yayımlanan toptan eşya fiyatları indeksindeki artışlar 
nisbetinde ve vergi değerinin bir katına kadar artırma yapılabilir. Şu kadar ki,
bu şekilde yapılacak artırma, gayrimenkulün rayiç (alım satım) bedelini aşamaz. 
Vergi beyan değerine yıllık toptan eşya fiyatlarındaki artış sebebiyle ilave  
edilen miktarla birlikte elde edilecek meblağ, gayrimenkulün rayiç bedelinden  
yüksek ise kamulaştırma karşılığı rayiç bedelden fazla olamaz.         
   Herhangi bir sebeple emlak vergisi beyannamesi vermemiş mükelleflerin   
gayrimenkullerinin emlak vergisine esas değerleri 1319 sayılı Emlak Vergisi   
Kanunun 29 ve 31 nci maddeleri hükümlerine göre saptanır ve bu gayrimenkuller  
için ödenecek kamulaştırma bedelleri hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır. 
(1)                                       
--------------------------                           
(1) Geçici 2 nci maddenin kamulaştırılan taşınmaz malın değerinin tesbitine   
  dair hükmü 4 Kasım 1983 tarih ve 2942 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi    
  ile yürürlükten kaldırılmıştır.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     1319 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN          
    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE         
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın   
                       --------------------------------  
   Yürürlükten Kaldırılan                          
  Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi   Sayısı   Maddesi   
--------------------------------------  ------------ -------- ------------  
1319 sayılı Kanunun;                              
7 nci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları   17/7/1972   1610    3     
33 üncü maddesinin son fıkrası       17/7/1972   1610    23     
27 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 34 üncü                   
madde                   8/12/1980   2350    6     
6245 sayılı Harcırah Kanununun 41 inci maddesi                 
ile bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvel,                     
25/4/1963 tarih ve 226 sayılı Kanun,                      
22/6/1971 tarih ve 1416 sayılı 13/1/1972 tarih                 
ve 1511 sayılı Harcırah Kanununa ek kanunlar,                  
1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun de-                  
ğişik 13 üncü maddesi,                             
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun geçici 5                  
inci maddesi,                                  
1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür-                 
lüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun 15 inci ve                    
5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkın-                  
da Kanuna 1310 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci                 
maddelerinin "Yurt içi Turne Faaliyetlerine Ka-                 
tılacaklara Ödenecek Harcırah Yevmiyesinin                   
Tespitine ilişkin"hükümleri            11/12/1981  2562   28   
1319 sayılı Kanunun, 6 ncı maddesi ile 30 uncu                 
maddesinin 2 nci fıkrası ve 31 inci maddesinin                 
3 üncü fıkrası                   4/12/1985  3239  141   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      1319 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
Kanun                               Yürürlüğe   
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi  
--------  -------------------------------------------------  ---------------- 
1446                ---               1/3/1971  
1610    Madde 2 ve 8                       1/3/1971  
      Diğer Maddeleri                      1/3/1972  
2104                ---               17/7/1972  
2350    Madde 12                        11/12/1980  
      Diğer Maddeleri                      1/3/1981  
2380                ---               1/3/1981  
2536                ---               1/3/1982  
2562                ---               1/3/1982  
2587    Madde 2,3,4,5,6,7                1980 genel beyan  
                              dönemini izleyen  
                               ilk genel beyan  
                                döneminin ras-  
                              ladığı Bütçe yılı-  
                                 nın başında  
     Diğer Maddeleri                      27/1/1982  
3280   Madde 1,2,5                    1983 genel beyan  
                              dönemini izleyen  
                               ilk genel beyan  
                               döneminin rasla-  
                             dığı yılın başında  
     Diğer Maddeleri                      4/6/1985  
3239   1.Bu Kanunun birinci bölümünün araziye ait,as-            
     gari ölçüde birim değer tesbiti için yeniden kurulan         
     TAKDİR KOMİSYON'ları arazi ile ilgili diğer hüküm-          
     leri ve yoklamadan maksat ve yoklama memurlarına           
     ilişkin hükümleri,                    11/12/1985  
     Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tesbiti için         
     yeniden kurulan Takdir Komisyonları ile ilgili hü-          
     kümleri                          1/3/1986  
     2. Bu Kanunun beşinci bölümünün, 96 ncı maddesiyle          
     492 sayılı Kanunun 8 sayılı tarifesine eklenen telsiz         
     harçlarına ait hükümleri (Yıllık Harçlara ait hüküm-         
     leri hariç) 7/10/1983 tarihinden geçerli olmak üzere,  11/12/1985  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Kanun                               Yürürlüğe   
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
---------- ------------------------------------------------- ---------------- 
      3.Bu kanunun 107,115,119,126,132,133,134,135 ve ge-         
      çici 2,3 ve 4 üncü maddeleri,              11/12/1985 
                                        
      4. Bu kanunun Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve             
      Gümrük Bakanlığına yetki veren hükümleri 1/1/1986          
      tarihinden geçerli olmak üzere              11/12/1985 
                                        
      5. Bu kanunun diğer hükümleri,               1/1/1986 
3365                 ---             1/1/1987 tari-
                                 hinden geçer- 
                                 li olmak üzere
                                   26/5/1987 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  4708 - 1                   
                                        
     1319 Sayılı Kanunun Çeşitli Maddelerindeki Oran ve Miktarlarda     
                                        
               KARARNAMELER İLE YAPILAN              
               DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ               
                                        
   Değişiklik Yapan                              
   Kararnamenin    Yayımlandığı Resmi Gazete'nin             
Tarihi    Numarası     Tarihi     Numarası       İlgili Madde 
--------  ---------   ----------    -----------      --------------
29/4/1986  86/10625   3/5/1986      19096        Mükerrer 8  
 8/5/1987  87/11760   14/5/1987      19460        Mükerrer 8  
 4/5/1988  88/12927   21/5/1988      19818        Mükerrer 8  
19/4/1988  89/14034   11/5/1989      20162        Mükerrer 8  
27/2/1990  90/171    31/3/1990      20478        Mükerrer 8  
 6/4/1991  91/1688    8/5/1991      20865        Mükerrer 8  
16/3/1992  92/2834   11/4/1992      21196        Mükerrer 8  
12/2/1993  93/4191    8/4/1993      21546        Mükerrer 8  
 8/3/1994  94/5380   27/6/1994      21973(Mük.)     Mükerrer 8  
 2/3/1995  95/6616   31/3/1995      22244        Mükerrer 8  
 8/1/1996  96/7774   31/1/1996      22540        Mükerrer 8  
27/12/1996  96/9019   29/1/1997      22892        Mükerrer 8  
 6/3/1998  98/10752   19/3/1998      23291        Mükerrer 8  
Özgül Termal 5 Yıldızlıl Tatil Köyü 2.Etap
 

11.900 TL 
 
Özgül Termal 5 Yıldızlıl Tatil Köyü 3.Etap Stüdyo Daire

Yılda, 7...

6.975 TL 
 
BEŞ YILDIZLI OTEL OLABİLİR

168 ODALI, SAUNA, KAPALI YÜZME HAVUZU...

10.000.000 TL 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI
TEKSTİL FABRİKA BİNASI: 7.000 m2 KAPALI...
2.500.000 USD 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI
TEKSTİL FABRİKA BİNASI: 4.000 m2 KAPALI...
2.500.000 USD 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI
 FABRİKA BİNASI: 13.000 m2 KAPALI...
5.000.000 USD 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI

FABRİKA BİNASI: 5.600 m2 KAPALI...

2.500.000 TL 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI

TEKSTİL FABRİKA BİNASI: 6.000 m2 KAPALI...

2.500.000 USD 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI

TEKSTİL FABRİKA BİNASI: 20.000 m2 KAPALI...

5.000.000 USD 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI

TEKSTİL FABRİKA BİNASI: 20.000 m2 KAPALI...

8.000.000 TL 
 

MSN DESTEK

Hava Durumu:
Döviz Kurları:
  Alış Satış
Dolar    
Euro    

 - Bağkur Bilgi Sorgulama
 - Bağkur Hizmet Dökümü
 - Bilinmeyen Numaralar
 - Posta Kodları
 - Resmi Gazete
 - SSK Hizmet Dökümü
 - T.C Kimlik No
 - Trakyanın Teknoloji Merkezi
 - Vergi Kimlik No
 - Yaldız Bilgisayar